© 2008 - Stal de Roodwilligen, Arnhem - © JEKADU Webdesign
EEN ZORGELOZE VAKANTIE BEGINT NATUURLIJK BIJ WWW.JBCARAVANS.NL

Voorwaarden

De onderwerpen die aan bod komen zijn:
 1. Toepasselijkheid
 2. Stallingsjaar / Openingstijden
 3. Geboden, verboden
 4. Aansprakelijkheid / Verzekering
 5. Betalingen
 6. Geschillen
1. Toepasselijkheid
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij jbcaravans Caravanstalling, hierna te noemen Jan Bisseling, als verhuurder van stallingsruimte optreedt.
 • Huurder is een ieder die enig object (zijnde caravan, auto, camper of boot) stalt bij Jan Bisseling.
 • Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
 • Opzegging of wijziging object graat schriftelijk of per mail doorgeven.

2. Stallingsjaar / Openingstijden
 • Het stallingsjaar loopt vanaf moment van aanbieding stalling tot en met 12 maanden later.
 • Een afwijkend stallingsjaar of een gedeeltelijk stallingsjaar kan in overleg met Jan Bisseling worden overeengekomen.
 • De stalling is geopend: Zaterdags tussen 11.00 uur en 13.00 uur na telefonische afspraak. Min. 2 dagen van tevoren bellen.
 • Niet op zon- en feestdagen.
 • Buiten deze tijden is de stalling alleen toegankelijk na overleg met Jan Bisseling.
 • Bij verhindering svp tijdig in kennis stellen.


3. Geboden, Verboden

 • Indien het object ter stalling aangeboden wordt, dient u deze af te leveren op het parkeerterrein. Jan Bisseling zorgt voor het stallen. Het is daarom van belang dat u geen sloten op de koppeling plaatst. Bij onze afwezigheid mag u een disselslot plaatsen mits wij in bezit zijn van uw sleutel. Jan Bisseling houdt rekening met de eventuele stabilisatorkoppeling.
 • Indien u het object wenst op te halen uit de stalling, dient u dit tenminste twee dagen van tevoren te melden aan Jan Bisseling. Met vermelding van uw naam.
 • Het is de huurder niet toegestaan zonder toezicht van Jan Bisseling het object in of uit de stallingsruimte te plaatsen, dan wel te verplaatsen binnen de stallingsruimte.
 • Het is de huurder niet toegestaan de stallingsplaats aan derde al dan niet tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze in gebruik te geven.
 • De huurder dient gasflessen, jerrycans met brandbare of explosieve stoffen uit het object te verwijderen alvorens deze in de stalling worden geplaatst. Brandstoftanks van auto's waaronder begrepen LPG-tanks mogen maximaal voor de helft gevuld zijn op het moment dat de auto in de stalling wordt geplaatst.
 • Het is de huurder niet toegestaan het object immobiel te maken.
 • Het is verboden om in de stallingsruimte te roken.
 • Het is verboden in de stallingsruimte onderhoudswerkzaamheden aan caravan, auto of boot te verrichten.
 • Het is de huurder verboden zich buiten de openingstijden in de stallingsruimte te bevinden.
 • Denkt u eraan dat u tijdig antivries in uw auto doet. De stallingsruimte wordt niet verwarmd.

4. Aansprakelijkheid / Verzekering
 • De huurder is verplicht de ter stalling aangeboden object zelf te verzekeren.
 • De huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door toedoen of nalatigheid van hem zelf, zijn gezinsleden, personeelsleden of gasten.
 • Het betreden van de stallingsruimte of het parkeerterrein geschiedt op eigen risico.
 • Objecten die op verzoek van huurder buiten de stallingsruimte zijn gebracht om te worden opgehaald staan daar voor eigen risico van de huurder.
 • Jan Bisseling is slechts aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van een object indien dit te wijten is aan grove schuld van Jan Bisseling of personen in dienst van Jan Bisseling, of door hem aangenomen voor het uitvoeren van werkzaamheden.
 • Stalling voor eigen risico huurder.

5. Betalingen
 • Per jaar vooraf, binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
 • Jan Bisseling heeft het recht de huur jaarlijks aan te passen aan het CBS prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie. Hij zal huurders daarvan voor 1 januari van elk jaar in kennis stellen via de factuur.
 • Jan Bisseling heeft het recht het object onder zich te houden totdat het aan hem verschuldigde geheel door huurder is voldaan.
 • De huur van de stallingsruimte is niet overdraagbaar als de huurder zijn object tijdens het stallingsjaar verkoopt.

6. Geschillen
 • Op de stallingsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen zullen ter beoordeling worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam.

www.jbcaravans.nl - info@jbcaravans.nl - Tel. 06 523 919 62 - Roodwilligenstraat 1b 6921PK Duiven